Λεμεσός Κύπρου: σύστημα μονών οδηγών RS σειράς 790, με ολισθαίνουσα αντηρίδα μονής διάταξης και ολισθαίνοντα πανέλα μήκους 4,00 m. Συνολικό μήκος ανοικτού ορύγματος ανά φάση περίπου 93,00 lm, βάθος ορύγματος έως 3,70 m, πλάτη ορύγματος έως 3,38 m. Εγκατάσταση σωλήνων Φ700 & Φ900 με μήκος 12,00 m έκαστη διαμέσου των αντηρίδων.