(Αντιστήριξη ταυτόχρονα με την εκσκαφή)

Η μέθοδος αυτή αφορά όλα τα συστήματα των οποίων τα επιμέρους τμήματα (πανέλα, οδηγοί κ.λ.π.) διαθέτουν κόψεις (μαχαίρια) στο κάτω μέρος. Χρησιμοποιείται σε χαλαρά ή ημί-χαλαρά εδάφη. Επίσης στις περιπτώσεις υπαρχόντων παράλληλων δικτύων ή/και παρακείμενων ευαίσθητων κατασκευών ή/και κυκλοφορίας οχημάτων κοντά στο προς εκσκαφή όρυγμα.
Η παρακάτω περιγραφή αφορά τα συστήματα box μια και η σύνδεση των άλλων συστημάτων (οδηγοί, πλάισια πασσαλοσανίδων) γίνεται μέσα στην προεκσκαφή.
Γίνεται προεκσκαφή σε βάθος περίπου 1,25 μέτρων και μήκος ίσο με το μήκος της μονάδας αντιστήριξης. Γενικά το βάθος της προεκσκαφής εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους και τους κανονισμούς ασφαλείας.
Με την βοήθεια του εκσκαφέα τοποθετούμε την ήδη συναρμολογημένη και ρυθμισμένη όσον αφορά το πλάτος μονάδα μέσα στο όρυγμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το κάτω μέρος της μονάδας να έχει τουλάχιστον 5 εκ. μεγαλύτερο πλάτος από το πάνω.
Μικρή εκσκαφή μέσα από την μονάδα και έμπηξη κάθε πανέλου ξεχωριστά πριν αδειάσουμε τον κάδο του εκσκαφέα από τα προϊόντα εκσκαφής.