Γενικά.

Όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους οι πασσαλοσανίδες διακρίνονται σε θερμής και ψυχρής έλασης. Υπάρχουν και κάποια προφίλ ψυχρής διαμόρφωσης με μειωμένες όμως αντοχές και χρήσεις. Με κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους, κατασκευάζονται διάφορα προφίλ τα οποία διαφέρουν όσον αφορά την γεωμετρία και τις διαστάσεις τους, την ποιότητα χάλυβα, τις αντοχές τους, το βάρος τους και συνεπακόλουθα το κόστος τους.

Κατά κύριο λόγο η επιλογή τύπου, προφίλ και μήκους της πασσαλοσανίδας έχει να κάνει με τις παρακάτω παραμέτρους:

α.      Διαστάσεις του ορύγματος.

β.      Σύσταση του εδάφους και αναμενόμενες ωθήσεις γαιών.

γ.      Ύψος υδροφόρου ορίζοντα και παροχή νερού μέσα στο όρυγμα.

δ.      Τρόπος εργασίας (με ή χωρίς εσωτερική αντιστήριξη, αγκύρωση κ.λ.π.)

ε.      Απαιτούμενες χρήσεις.

ζ.      Τύπος και δυνατότητες πασσαλοπήκτη.

Πασσαλοσανίδες θερμής έλασης τύπου ”U”.

Τα προφίλ θερμής έλασης τύπου ‘’U’’ προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία τύπων, διατομών και αντοχών. Προορίζονται για την αντιστήριξη ορυγμάτων / εκσκαφών με αυξημένα βάθη και μεγάλη παροχή νερού μέσα στο όρυγμα. Διαθέτουν κλειδώματα τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη στεγανότητα σε σχέση με τα προφίλ ψυχρής έλασης αλλά και προβλήματα κατά την χρήση όπως συγκόλληση και βύθιση προηγούμενων πασσαλοσανίδων, λόγω των αυξημένων τριβών. Επίσης οι μεγαλύτερες τριβές των κλειδωμάτων τους απαιτούν μεγαλύτερους πασσαλοπήκτες για την χρήση τους.

ΕΧ.Τ.ΕΡ. Ο.Ε. Πίνακας πασσαλοσανίδων θερμής έλασης

Πασσαλοσανίδες ψυχρής έλασης τύπου ”U”.

Οι πασσαλοσανίδες ψυχρής έλασης τύπου ‘’U’’ προσφέρουν μικρότερη ποικιλία τύπων, διατομών και αντοχών. Προορίζονται για την αντιστήριξη ορυγμάτων / εκσκαφών με μικρότερα βάθη. Διαθέτουν κλειδώματα τα οποία προσφέρουν σχετική στεγανότητα (μικρότερη των προφίλ θερμής έλασης) άλλα και μειωμένες τριβές κατά την χρήση. Τα κλειδώματα των πασσαλοσανίδων ψυχρής έλασης παρουσιάζουν λιγότερα φαινόμενα συγκόλλησης και βύθισης προηγούμενων πασσαλοσανίδων. Επίσης προσφέρουν δυνατότητα για μικρές διορθώσεις της καθετότητας των πασσαλοσανίδων κατά την έμπηξη. Τα ‘’χαλαρά’’ κλειδώματα σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα ωφέλιμα πλάτη (700 & 750 mm) των πασσαλοσανίδων ψυχρής έλασης προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και απαιτούν μικρότερους πασσαλοπήκτες για την χρήση τους.

ΕΧ.Τ.ΕΡ. Ο.Ε. Πίνακας πασσαλοσανίδων ψυχρής έλασης.